Skip to main content
Gratis boek verzending boven de € 35,-

Consumenten - Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Naam ondernemer: Start & Finish Handelend onder de naam/namen:

 • startenfinish.com Vestigingsadres:
  Wassenaarweg 5e 6835 DH Arnhem Telefoonnummer: 0263235555
  Bereikbaarheid: Van maandag t/m zaterdag vanaf 09.00 uur tot 20.00 uur E-mailadres: KvK-nummer: 09080684 Btw-nummer: NL001658154B40

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging:
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur:
 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar . Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van webwinkelkeur www.webwinkelkeur.nl. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Webwinkelkeur.nl gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Stichting Webwinkelkeur, Bisschopstraat 18, 7513 AK Enschede.
  De webwinkelier krijgt hiervan een bericht en krijgt vervolgens 7 dagen om alsnog met een oplossing te komen. Lukt het de webwinkelier niet, dan kunnen wij na 7 dagen bemiddelen. Onze ervaring is echter dat een klacht indienen via ons systeem de webwinkelier al snel beweegt om tot een oplossing te komen. Tijdens de bemiddeling proberen we samen tot een oplossing te komen. Mocht je ondanks onze tussenkomst geen oplossing krijgen, dan biedt Stichting WebwinkelKeur een onafhankelijk geschillencommissie in samenwerking met Digidispuut.nl. Deze commissie behandelt geschillen en doet een bindende uitspraak. Hiermee voorkom je juridische kosten voor beide partijen. Doorloop de volgende stappen bij een geschil:
 3. Stel de webwinkel op de hoogte van je klacht en vraag om een oplossing.
 4. Is er na 14 dagen nog steeds geen zicht op een oplossing? Dan kun je WebwinkelKeur vragen om te bemiddelen.
 5. Komen we er samen niet uit, dan kun je het geschil voorleggen aan onze geschillencommissie voor een bindende uitspraak door een jurist. Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

Rijscholen - Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Januari 2020

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper: de uitgever Start & Finish, gevestigd te Arnhem.
 • Vestigingsadres: Wassenaarweg 5e, 6835 DH Arnhem.
 • E-mailadres:
 • Kvk nr: 09080684
 • Btw-nummer: NL001658154B40
 • Telefoon nr: 026 3232 55 55 of 06 52 476 476
 • Bereikbaarheid: ma t/m za 09.00 tot 20.00
 • Koper: degene die met verkoper als bedoeld in deze voorwaarden hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde, een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (daaronder begrepen boeken, lesmaterialen dan wel enig ander door verkoper aangeboden goed) en/of elektronische producten of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, in de ruimste zin van het woord.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
 • Powerpoint: software bestand theoriecursus waarvan de eigendom bij Start & Finish berust.
 • Update: onder updates vallen alleen de wijzingen die in verband met wetswijzingen zijn doorgevoerd. Als er een verandering in de methode van vraagstelling komt mag de verkoper, voor de update hierdoor, een bedrag voor in rekening brengen.
 • Gebruiken: het laden van de software bestand theoriecursus in powerpoint in het computergeheugen.
 • Installeren: software bestand wordt gekopieerd naar een harde schijf of gelijkwaardig opslagmedium.
 • Overeenkomst : elke overeenkomst tussen verkoper en een koper.
 • Bedenktermijn: de periode waarbinnen de consument zonder opgave van reden kan afzien van de overeenkomst op afstand.
 • Offerte: Elke langs schriftelijke, telefonische of elektronische weg aan en (aspirant) koper aangeboden voorstel tot het aangaan van een overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle door verkoper gesloten overeenkomsten.
2.2 Aanvullende of afwijkende voorwaarden –waaronder ook inkoopvoorwaarden van koper maken géén onderdeel uit van de overeenkomst tussen verkoper en koper en binden verkoper niet, tenzij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk door verkoper bevestigd.

Artikel 3 Offerte en overeenkomst
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk blijkt.
3.2 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke, mondelinge (telefonische) of elektronische bestelling, inschrijving of opdracht bij verkoper, en de aanvaarding ervan door verkoper, welke aanvaarding via elk communicatiemiddel kan plaatsvinden.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Tenzij een bindende aanbiedingstermijn geldt, is elke prijsopgave vrijblijvend.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen:

 • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
 • inclusief verzendkosten voor leveringen vanaf € 35,- op één adres in Nederland
 • vermeld in Nederlandse valuta
 • alle extra kosten voor spoedleveringen worden aan de koper in rekening gebracht.

 4.3 Als de koper in 6 maanden geen noemenswaardige bestellingen heeft gedaan, vervallen kortingen en andere (prijs)afspraken.

Artikel 5 Aflevering en leveringstermijn
5.1 Door de verkoper bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.2 De door de verkoper of een door hem aangewezen vervoerder bezorgde zaken, zijn voor risico van de verkoper tot moment van bezorging.
5.3 Het is mogelijk dat de afgeleverde zaken afwijken ten opzicht van het getoonde. Het getoonde dient opgevat te worden als aanduiding van de zaken.
5.4 De koper is verplicht de zaken binnen acht dagen na aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren.
5.5 De koper dient de bij de aflevering aanwezige tekorten of beschadigingen binnen acht dagen na aflevering rechtstreeks schriftelijk aan de verkoper te melden, bij gebreke waarvan de verkoper gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen. Bij verborgen gebreken moet binnen veertien dagen na ontdekking aan de verkoper melding worden gemaakt van deze gebreken.
5.6 Alle rechtsvorderingen ten aanzien van reclames vervallen na een termijn van één jaar na aflevering.

Artikel 6 retour sturen goederen
6.1 Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Het recht om de overeenkomst te ontbinden (art 6.1) geldt niet voor de producten die door hun aard retour gestuurd kunnen worden en/of die snel kunnen verouderen. Producten die gepersonaliseerd zijn kunnen ook niet retour gestuurd worden

6.3 Tijdens de bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden.

6.4 De bedenktermijn geldt niet voor kopers die geen consument zijn. Deze kopers mogen alleen artikelen retour sturen na toestemming van de verkoper. Als goederen met toestemming worden teruggestuurd, zal hiervoor 20% van de aankoopprijs aan deze koper in rekening worden gebracht met een minimum bedrag van €15,-.
6.5 Als koper het product wil retour sturen zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijk mogelijk) in de originele verpakking aan de verkoper retour sturen
6.6 De koper dient de kosten van het retour sturen zelf te betalen.
Indien de verkoper dit aan de vervoerder van de koper moet betalen zal de verkoper de kosten in rekening brengen bij de koper. Producten die bij Myparcel PostNL of vergelijkbare diensten worden retour gestuurd zullen door de verkoper geweigerd worden
6.7 Het retoursturen van het product is voor risico van de koper (bv zoekraken, beschadigingen etc). Uitsluitend na ontvangst van de retour gestuurde product en dat vastgesteld is dat het product in goede staat is zal de verkoper bij consumenten overgaan tot uitbetaling van het bedrag dat de consument betaald heeft. Deze uitbetaling zal uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending plaatsvinden. Bij kopers die geen consument zijn zal de koper besluiten of vervanging of creditering of geen vervanging en geen creditering zal plaats vinden.

Artikel 7 Betaling
7.1 De betaling door koper aan verkoper dient te geschieden binnen veertien dagen na factuur datum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Deze termijn is een fatale termijn.
7.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een, door verkoper, daartoe aan te wijzen bank- of gironummer.
7.3 Indien de betaling niet plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde termijn, verbeurt de koper aan verkoper een terstond opeisbare rente van 2% per maand tot op de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gezien als hele maand.
7.4 Koper doet bij voorbaat afstand van zijn recht tot verrekening en opschorting ten aanzien van de te verrichten betalingen aan verkoper.
7.5 Verkoper is gerechtigd om ter zake vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Alle door verkoper afgeleverde zaken blijven haar eigendom tot de dag der algehele voldoening van de koopprijs door koper.

Artikel 9 Garantie
De garantieverplichting van de verkoper strekt niet verder tot datgene wat de producent van het betreffende product jegens de verkoper garandeert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom
10.1 Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom en soortgelijke rechten, waaronder ook naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en/of prestaties, ter zake van door verkoper aan koper geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten, komen uitsluitend toe aan verkoper. Onder "verkoper" wordt voor de toepassing van dit artikel mede begrepen een derde van wie verkoper met betrekking tot de hier bedoelde goederen, producten, werkzaamheden of diensten rechten als hier bedoeld in licentie heeft verkregen.
10.2 Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper enige door verkoper aan koper geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen of producten of informatie die in het kader van verrichte diensten of werkzaamheden door verkoper is verstrekt, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken ten behoeve van welk doeleind dan ook, tenzij in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
10.3 Geen enkele bepaling in de overeenkomst tussen verkoper en koper strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan koper van rechten als bedoeld in dit artikel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Koper erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,=, ineens te vermeerderen met een boete van € 5.000,= elke dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de verkoper overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige schadevergoeding.
10.4 Het is koper niet toegestaan enige in of op aan hem geleverde goederen of producten en/of aan hem uit hoofde van de verrichting van werkzaamheden en/of diensten door verkoper ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers, e.e.a. in de meest ruime betekenis, voorkomende aanduiding omtrent rechten als bedoeld in dit artikel of aanduiding van merken of handelsnamen van verkoper of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

Artikel 11 Gebruiksrecht powerpoint
11.1 Een door koper geïnstalleerd exemplaar van de powerpoint mag niet worden samengevoegd met of verdeeld over meerdere (stand-alone) computers van koper, noch van derden, door middel van netwerken of andere gelijksoortige communicatieprogramma’s.
11.2 Voor iedere stand-alone computer waarop de powerpoint wordt geïnstalleerd is een apart gebruiksrecht vereist. De powerpoint mag niet voor meervoudig gebruik worden verhuurd, uitgeleend of geleased. Het is de koper niet toegestaan de powerpoint of de bijgevoegde documentatie te wijzigingen, vertalen, technisch te modificeren, te demonteren of te decompileren.

Artikel 12 Beperkte garantie power point
12.1 De verkoper geeft geen garantie op de door haar geleverde powerpoint.
12.2 De verkoper is niet aansprakelijk wanneer de gebruiker van de powerpoint op een betreffend vakgebied niet over voldoende kennis beschikt op het gebied van het vakgebied.
12.3 De verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan door gebruik en/of verhindering van gebruik van de powerpoint. Zelfs indien de verkoper ervan op de hoogte is gebracht dat dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.
12.4 De verkoper is niet aansprakelijk wanneer de prestaties van de powerpoint niet in overeenstemming zijn met de bijgevoegde documentatie.
12.5 Adviezen ten aanzien van de powerpoint zijn altijd vrijblijvend en verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die uit zijn vrijblijvende adviezen zijn voortgekomen.
12.6 De verkoper is niet aansprakelijk als de koper na het volgen van een cursus bij de verkoper niet over voldoende kennis beschikt.

Artikel 13 Updates van de power point
13.1 In geval van verkoop van licentie behoudt verkoper zich het recht voor de updates binnen een maximale termijn van 4 maanden na de ingangsdatum van wetswijzigingen beschikbaar te stellen.
13.2 De updates worden verstrekt als alle facturen van de desbetreffende koper voldaan zijn.
13.3 De koper kan bij de verkoper een licentie overeenkomst afsluiten voor het automatisch toezenden van de updates tegen betaling.
13.4 De licentiekosten betreft updates staan vermeld in de prijslijst en worden éénmalig per jaar in rekening gebracht.
13.5 Het afnemen van licentie die betrekking hebben op updates,  is koper niet verplicht te nemen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door verkoper geleverde goederen, producten, soft- en hardware en online-diensten de uiterste zorg is nagestreefd, staat verkoper niet in voor eventuele fouten of onvolledigheden. Verkoper, auteurs of redacteuren van de goederen, producten, soft- en hardware en online-diensten zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden of voor het gebruik door koper van bedoelde goederen, producten, soft- en hardware en onlinediensten op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Verkoper aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
14.3 De totale aansprakelijkheid van verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van slechts directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).
14.4 Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
14.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door koper of enige derde van door verkoper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten.

Artikel 15 Overmacht
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van de verkoper kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig (ziekte)verzuim van het personeel, arbeidskrapte, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, omvangrijke wetswijzigingen, dit zowel bij de verkoper zelf als bij haar leveranciers.

Artikel 16 Kosten
Indien koper niet tijdig betaald, dan wel anderszins tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst met verkoper, komen de door verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geheel voor rekening van koper. De door koper aan verkoper daarbij verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de koopprijs exclusief BTW.

Artikel 17 Toepasselijk recht/geschillen
17.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een door verkoper en koper gesloten overeenkomst, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.