Algemene voorwaarden

Versie: 2018-5-25

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1
Cursist: de natuurlijke persoon die aan Theoriecursus in 1 dag een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus.

1.2
Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Theoriecursus in 1 dag zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie-examen en overige theorie cursussen alsmede enige ander goed of dienst die thoerielesin1dag.nl aan de cursist levert.

1.3
CBR theorie examen: Het theorie-examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Theoriecursus in 1 dag die strekken tot het leveren van een theoriecursus.

1.5
De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Theoriecursus in 1 dag.

1.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.7
In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.8
De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Theoriecursus in 1 dag deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Theoriecursus in 1 dag niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Theoriecursus in 1 dag gedane aanbieding.

2.2
De door Theoriecursus in 1 dag gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.


Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen Theoriecursus in 1 dag en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier (digitaal) heeft ingeleverd bij Theoriecursus in 1 dag en Theoriecursus in 1 dag de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2
Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door Theoriecursus in 1 dag uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en Theoriecursus in 1 dag aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3
Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien Theoriecursus in 1 dag het CBR theorie-examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

3.4
Indien Theoriecursus in 1 dag nog geen CBR theorie-examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

3.5
Theoriecursus in 1 dag rekend voor het annuleren een bedrag van 20 euro, ten bate van administratiekosten en dat de cursist de mogelijkheid heeft tussentijds de samenvatting te downloaden van de website of dit in digitale vorm heeft aangeleverd.


Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1
De datum waarop Theoriecursus in 1 dag begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt via de website vermeld onder het "menu" bestellen. Tevens ontvangt cursist een bevestigings email met vermelde datum en aanvangstijd.

4.2
Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan Theoriecursus in 1 dag te melden, waarna Theoriecursus in 1 dag en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3
Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan Theoriecursus in 1 dag is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theoriecursus in 1 dag.


Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1
De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Theoriecursus in 1 dag gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat Theoriecursus in 1 dag daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2
Cursist dient zorg te dragen dat Theoriecursus in 1 dag alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie- examen aan te vragen.

5.3
Cursist zal de door Theoriecursus in 1 dag eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4

Cursist mag alle ter beschikking gestelde zaken door Theoriecursus in 1 dag niet copieeren ook niet door foto of video, dit geldt tevens ook voor de terbeschikking gestelde leerstof op de cursusdag.

5.5

Eventuele schade aan de door Theoriecursus in 1 dag geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

5.6

Cursist kan het theorie-examen dat door Theoriecursus in 1 dag is aangevraagd bij het CBR niet annuleren.

5.7

Cursist die niet voor de eerste keer slaagt, kan via Theoriecursus in 1 dag een nieuw theorie-examen aanvragen voor de prijs van 50 euro (cursusdag inclusief theorie-examen). 

5.8

Cursist moet een geldig legitimatie bezitten (onbeschadigd) voor deelname theorie-examen en dient zelf verantwoordelijk te zijn voor het meenemen van het reserveringscode. Deze vier cijferige code is nodig voor het aanmelden om theorie-examen te doen.

5.9
Het niet kunnen deelnemen aan een theorie-examen door ziekte, begravenis of ongeldig of beschadigd legitimatiebewijs wordt door Theoriecursus in 1 dag niet vergoed.

5.10

Theoriecursus in 1 dag rekent voor het annuleren van een theoriecursus zonder examen een bedrag van € 20,- ten bate van administratiekosten en het ontvangen van de samenvatting van de autotheorie.

5.11

Terug betaling is mogelijk minus de kosten, wanneer cursist binnen 12 maanden geen gebruik maakt van het volgen van de theoriecursus. Na 12 maanden vervalt terug betaling.

 
Artikel 6 Verplichtingen Theoriecursus in 1 dag

6.1
Theoriecursus in 1 dag verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding.

6.2
De Theoriecursus in 1 dag zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen in het bezit van geldig bevoegdheidspas uitgegeven door IBKI.

6.3
Theoriecursus in 1 dag is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van Theoriecursus in 1 dag aan de kant van de cursist is ontstaan en die de Theoriecursus in 1 dag aangerekend kan worden.

6.4 Theoriecursus in 1 dag is verplicht binnen 14 dagen contact op te nemen met de cursuist, als blijkt dat de gereserveerde datum om theorie-examen te doen niet voorradig is bij het CBR. Indien cursist niet akkoord gaat met een andere voorgestelde datum, dan wordt het volledige betaalde bedrag teruggestort. 

Artikel 7 Prijzen

7.1
De door Theoriecursus in 1 dag gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient via ideal vooruit te geschieden, op een door Theoriecursus in 1 dag te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2
Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in de artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Theoriecursus in 1 dag.

8.3
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Theoriecursus in 1 dag gemaakt indien Theoriecursus in 1 dag op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.4
Theoriecursus in 1 dag kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan vodoen;
• Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Theoriecursus in 1 dag voortvloeiende verplichting;
• Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
• Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Theoriecursus in 1 dag;
• Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.5
Indien Theoriecursus in 1 dag overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan Theoriecursus in 1 dag verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

 
Artikel 9 Overmacht

9.1
Theoriecursus in 1 dag is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2
Indien Theoriecursus in 1 dag ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is
Theoriecursus in 1 dag gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1
Theoriecursus in 1 dag is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van Theoriecursus in 1 dag mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2
Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3
Theoriecursus in 1 dag kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie-examen.

10.4
Theoriecursus in 1 dag in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Theoriecursus in 1 dag geleverde zaken.

10.5
Indien Theoriecursus in 1 dag aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Theoriecursus in 1 dag beperkt tot directe schade.

10.6
De cursist vrijwaart Theoriecursus in 1 dag tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit -dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij Theoriecursus in 1 dag partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2
Cursist en Theoriecursus in 1 dag zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Webwinkel Keurmerkideal logo

 

Copyright © 2020 Start & Finish. Alle rechten voorbehouden.
Cursuslocatie: Wassenaarweg 5 E, 6843 NX Arnhem - KvK: 09080684 - BTW 132859897B01
Website Lucians